A víz kezeléséről


Az elektromos vízionizálásról

A vízionizátor a rajta keresztül áramló vizet elektronokkal tölti fel, ezt a folyamatot nevezzük ionizációnak. Ettől a folyamattól a víz könnyen leadható elektronoktól bővelkedővé válik, azaz antioxidáns hatása lesz. Többségükben ezek a mobilis elektronok aztán semlegesítik a szabad gyököket, mely gyökök így nem a szervezetünktől sejtjeiből "rabolnak" elektronokat degenerációt okozva (pl. mutáció, öregedés, stb.) hanem a megivott víztől - ezt a vizet nevezik japánban Kangen víznek.

Mintegy mellékhatásként a víz lúgos kémhatásúvá válik, mely jó oldószer lévén segít az egyes, szervezetben lerakódó salakanyagok feloldásában és eltávolításában. A víz klaszter mérete is kisebb lesz, így könnyebben bejut a sejtekbe.

A 250-300 mg/liternél több ásványi anyagot tartalmazó víz már sűrűbb, mint a szervezetünkben található víz, így az ilyen hidratáció helyett inkább kiszárítja a sejteket, ugyanis a víz mindig a sűrűbb közeg felé halad.

https://www.vizionizator.hu/spl/997046/Vizionizatorok-jelentosege

A japán orvosok megállapítása szerint a kedvezőtlen folyamatok elkerülése és egészségünk megőrzése érdekében egyrészt javasolt nagyobb arányban zöldséget vagy tengeri hínárt fogyasztani, másrészt javasolt a szervezetbe lúgos kémhatású folyadékot bevinni, amely kompenzálja a savasító folyamatokat.  A lúgosság fenntartása a testben azért fontos, mert szervezetünk enyhén lúgos, és ebben a környezetben működnek az egyes biokémiai folyamatok optimálisan. A táplálkozás általi, szervezetre gyakorolt kémhatást táplálkozással és folyadékbevitellel tudjuk tudatosan befolyásolni. A lúgos víz helyreállítja, neutralizálja a szabadgyököket. Lúgos víz fogyasztása után már 20 perccel ezek a vérsejtek újból az eredeti formájukat veszik fel. Az ionizált lúgos vízben található hidrogén is képes megkötni a szabadgyököket.

Hogyan készül az ionizált víz?

Az ionizált lúgos vizet elektrolízissel állítják elő. A elektrolízistechnológiája már régóta ismert és különböző anyagok elektrokémiai előállítására használják az iparban. A folyamat lényege, hogy az elektrolízisre használandó cella két részre van osztva egy ionokat csak félig áteresztő membránnal. A negatív pólusú elektródon (katód) víz molekulából származó hidroxónium-ionokból (H3O+) hidrogén gáz keletkezik, amely molekulának egy oxigénje és három hidrogén atomja van. A felgyülemlett hidroxónium-ionok savassá, teszik a vizet. A katód mellett felgyülemlett hidroxil-ionoknak (OH-) -egy oxigénje és egy hidrogén atomja van- lúgos kémhatásúvá teszik a vizet. Lényegében az elektrolízis során a víz felbomlik hidrogénre és oxigénre és a membránnal elválasztott két részben lúgos, és savas víz jön létre. A lúgos oldalon lévő oxigén csak egy hidrogént köt meg, és marad egy szabad töltése (-). Ez teszi alkalmassá, hogy a szervezetben lévő szabad gyököket (töltéshiányosak) megkösse, és a szabadgyökök kémiai reakcióképességét lelassítsa, azaz neutralizálja.

A vízionizátorban a készülékbe befolyó víz platina bevonatos titán elektródák között folyik át, ahol a vízben lévő ásványi anyagok az elektrolízis folyamán töltést, extra töltés kapnak, így ionok lesznek, mely ionokat töltésük (pozitív vagy negatív) szerint szétválaszt a lemezeket elválasztó membrán. 

Az ionizált lúgos víz hatásai, és fogyasztása

Az ionizált lúgos víz fogyasztásának előnyei:

  • méregtelenít, azaz eltávolítja a raktározott savas szennyeződéseket és mérgeket,
  • a méregtelenítési folyamat súlycsökkenést idézhet elő,
  • segíti az általánosan jó egészségi szint és gyógyulás elérését azzal, hogy normalizálja a szervezet pH egyensúlyát,
  • ahogyan a mérgek ürülnek a szervezetből, úgy erősödik az immunrendszer,
  • az A-, E- és C-vitaminhoz, valamint a szelénhez hasonlóan erős és hatékony antioxidáns hatással rendelkezik, ezáltal eltakarítja a szabad gyökök túlnyomó részét a szervezetből,
  • az alkáli víz fokozza a vér oxigénszállító képességét, növelve szervezetünk energiaszintjét és mentális tisztaságát,
  • a vízben lévő ásványi anyagok (pl. kalcium, nátrium, kálium, magnézium stb.) ionizált állapotba kerülnek és így nagyobb hányadban és könnyebben szívódnak fel szervezetünkben, az ivóvíznél hatszor hatékonyabban hidratálja a szervezetet,
  • négyhónapos intenzív fogyasztás után puhává és selymessé teszi a bőrt,
  • nagy mennyiségű energiát ad, fokozza az atletikus teljesítőképességet,
  • negatív töltöttsége miatt fékezi az öregedési folyamatokat.

Hogyan fogyasszunk ionizált lúgos vizet

Az alkalikus ionizált víz tisztító hatású, ezért kérjük, hogy csak fokozatosan kezdje el fogyasztani! A vizelet ürítés gyakoribbá válhat és a vizelet színe is sötétedhet, ahogy növekszik az elfogyasztott ionizált lúgos víz mennyisége és a méregtelenítés beindul. Amint a szervezet elér egy méregtelenítési szintet, úgy igazodik hozzá a vizelet színe is. Ébredés után javasolt egy-két pohár ionizált víz elfogyasztása az újra hidratáláshoz és a test stimulálásához. Az ionizált vizet a nap folyamán mindig fogyaszthatjuk, azonban vigyázni kell, mert az evés közben fogyasztott 9 pH értéknél magasabb lúgos víz lassítja az emésztési folyamatot.

Egészséges ivóvizet szervezetünknek

Az egészséges életmód és az egészségmegőrzés terén sajnos gyakran feledésbe merül az elfogyasztott vizünk minősége. Pedig a víz lételemünk, amely szervezetünk működését meghatározza. Egy átlagos emberi test 60 - 70 százalék vizet tartalmaz. Az emberi test víztartalma az életkor előre haladásával folyamatosan csökken, valamint a különböző szervek víztartalma is eltérő.

Japán orvosok és kutatók viszont nem elégedtek meg ezzel a ténnyel, az emberi test folyadékának összetételét, tulajdonságait helyezték előtérbe. Közel 50 éve foglalkozik a japán orvostudomány azzal, hogy mennyire lényeges és milyen kedvező hatásokkal bír az emberi testben található vízzel azonos tulajdonságú víz fogyasztása, utánpótlása.

https://viztisztitobolt.hu/ionizalt_lugosviz.php?osCsid=0l2fu44eafkek2o4vmui31qep5

Az ionizált víz könnyen jut át a veséken és a véredényeken, de úgyszintén könnyen jut el a csontokba, tehát a csontritkulás prevenciójaként hat és javulást idéz elő.

https://magneterapi.freewb.hu/magnetizalt-viz-aktiv-viz/


A vizek további kezeléséről

AKTÍV, MÁGNESESEN KEZELT VÍZ

A víz molekularácsában elhelyezkedő hidrogén és oxigén atomok közötti szög határozza meg a víz aktivitását. Ha ez a szög 156 fok fölötti, akkor a vizünk nem aktív, hogyha ez szög kisebb (a legoptimálisabb a 104,45 fok), akkor vizünk alacsonyabb feszültségű, amit aktív víznek nevezünk. A víz-molekula belső struktúrájára és kötéseire való hatás következtében a víznek, mint oldószernek aktiválódik és fokozódik a kötőképessége, így a magnetizált víz a szervezet összes anyagcsere-folyamatát kedvezően befolyásolja. Az aktív víz gyorsabban és kisebb energiafelhasználással kerül a sejtekbe, ezzel a szervezet működését belülről támogatja, és az öregedési folyamatot is le tudja lassítani.

A víz mág­ne­ses me­ző­vel tör­té­nő ke­ze­lé­sé­nek (MK) kü­lön­bö­ző fel­hasz­ná­lá­si ku­ta­tá­sai kb. 50 év­vel ez­előtt kez­dőd­tek, és a szer­zett ta­pasz­ta­la­tok hasz­no­sí­tá­sá­nak iga­zi ide­je mos­ta­ná­ban jött el. A víz a ke­ze­lés után olyan új tu­laj­don­sá­go­kat vesz fel, me­lyek ha­tá­sa az élő szer­ve­ze­tek­re - a nö­vény- és élő­vi­lág­ra - ed­di­gi is­me­re­te­ink sze­rint for­ra­dal­mi és ked­ve­ző vál­to­zá­so­kat hoz lét­re! Pár év­vel eze­lőtt még csak hit­tük, hogy az MK-nak egy­ál­ta­lán van ha­tá­sa a víz­re. Ma már ezen túl va­gyunk, hi­szen a vál­to­zá­sok egész so­ra mu­tat­ha­tó ki mű­sze­re­sen. A víz mág­ne­ses ke­ze­lé­se és an­nak fo­gyasz­tá­sa az em­be­ri és az ál­la­ti szer­ve­ze­tek ré­szé­re is rend­kí­vül po­zi­tív ha­tá­sú. Ezt bi­zo­nyít­ja egy je­len­tés, me­lyet 1985-ben hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra, egy Pek­ing­ben tar­tott nem­zet­kö­zi szim­pó­ziu­mon: a rit­ka­föld­fém-ko­balt per­ma­nens mág­ne­sek­kel és azok al­kal­ma­zá­sai­val fog­lal­ko­zó He­te­dik Nemzet­kö­zi Mű­hely köz­le­mé­nyé­ben. A Tong Ren kór­ház­ban, Sang­haj­ban ala­kult egy hét or­vos­ból ál­ló or­vos­cso­port, amely több mint 400 em­be­ren vég­zett ke­ze­lést ve­se­kő vagy nyál­kő gyó­gyí­tá­sá­ra. A be­te­gek sem­mi­fé­le gyógy­sze­res ke­ze­lést nem kap­tak, csu­pán mág­ne­se­sen ke­zelt vi­zet kel­lett in­ni­uk min­den nap. A je­len­tés sze­rint a gyó­gyí­tás ha­té­kony­sá­ga ve­se­kő ke­ze­lé­sé­nél több mint 70%, nyál­kő ke­ze­lé­sé­nél pe­dig több mint 93% volt.

https://tgy-magazin.hu/egeszseges-eletmod/magneses-mezovel-kezelt-viz

A magnetizált víz leírása

A magnetizált víz gyógyítási célú felhasználása több tízezer évre vezethető vissza, felhasználása azonban az egész világon inkább csak kísérleti tapasztalatok alapján történt és történik máig is. Csak az utóbbi években kezdenek napvilágot látni az első komoly, tudományosan megalapozott információk a víz - mágneses mező hatására fokozódó - biológiai aktivitásáról. Az emberi, de az állati testben is a víz olyan univerzális közeg, melyben bonyolult életfolyamatok zajlanak, s mely befolyásolja a szervezet egészségi állapotát és teljesítőképességét. Ezért máig is érvényes: "Sine aqua deest vita" - víz nélkül nincs élet.

 https://www.biomag.hu/magnetizalt-viz/

STRUKTÚRÁLT VÍZ

A megbetegedéseknek és az öregedésnek egyik fő oka a krónikus dehidratáció. Az ionizáció miatt újra strukturálódott hexagonális (hatos molekulaszerkezetű), ionizált víz könnyen hatol be a test sejtjeibe melynek előnyös hatásai:

- Segíti a tápanyag-felszívódást és a méregtelenítést, a víz hidratáló képessége hatszorosára emelkedik.

- A lehető legjobban szívódik fel a sejtekben, az oxigén szállítási, és a redox (szabadgyök megkötő) képessége fokozódik.

FUNKCIONÁLIS VÍZ

Az élettani funkciók hatékonyságát a víz ionizátoros kezelésével és/vagy adalékozásával fokozhatjuk:  

1. Ionizálással > magas, stabilizált oxigéntartalmú lúgos kémhatású legyen, 20-40mg/liter oldott Oxigén tartalommal. 

2. A víz "okosításával" > Biokerámia energetizálás > infravörös sugarak segítségével aktiválja a víz részecskéket, növeli annak oxigén szintjét, javítja az idegrendszeri folyamatokat. 

3. Adalékolással > a fogyasztás céljának megfelelő mennyiségű szervetlen nyomelemet, illetve szerves összetevőt/vitamint tartalmazzon.

----------------------------------------

A VÍZ "OKOSÍTÁSA" ÉS ANNAK HATÁSAIRÓL

Biokerámia energetizálás:

A biokeramikus patron alapja az FIR (Far-infra-red rays) fény, ami azt jelenti, hogy "távoli infravörös sugarak". E technológiának a beceneve "light of life", avagy az "élet fénye". A folyamat laboratóriumban tesztelt és végfelhasználók által bizonyított. Az infravörös sugarak (FIR) a napfény színképének, spektrumának részei, amelyek szabad szemmel nem láthatóak. A hullámhossza a "far" infravörös sugaraknak 4 mikrontól 1000 mikronig terjedhet.

A mai kutatásoknál a biotechnológia területén felmerült, hogy a "far" infravörös sugarak fontos szerepet játszanak az élő organizmusok kialakulásában és fejlődésében. Ezen ok miatt nevezték el ezeket a speciális infravörös sugarakat bioenergikus sugaraknak. Az emberi test különböző tevékenységei függnek a tápanyagellátástól. Az elfogyasztott tápanyagok bejutnak a szervezetünkbe és biztosítják számunkra az energiát, és életben tartanak minket. Ugyanakkor a káros anyagoknak - amelyek a tápanyagok felszívódása után keletkeznek - el kell távozniuk a szervezetünkből. Ezt a folyamatot nevezzük anyagcserének.

A víz és a fehérjék nélkülözhetetlen részei minden élő organizmusnak a Földön. A vízmolekulák mindig oszcillálók/rezgők. Az ionizációt nevezzük a víz aktivitásának. A víz ilyen fajta aktivációja megy végbe az emberi sejtszövetekben a sejtek anyagcseréje során, a szerves maradványok kiválasztása vagy a tápanyagok feldolgozása során. Az emberi testtömeg 70 %-át víz teszi ki. A FIR, amikor felszívódik, képes aktiválni, vitalizálni, újraaktiválni, fejleszteni és megerősíteni a különböző szerveket a testünkben. Az emberi test különböző szerveiben, a keringési rendszerben fontos szerepet játszik, különösen a kis-keringési rendszerben. Amikor a kis-keringési rendszerben zavarok vannak, különböző betegségek lépnek fel.

Minden egyes élőlény anyagcsere aránya jó mutatója az egészségi állapotának. Ahogy az ásványi anyag szállítás függ a vérkeringéstől, ugyanúgy a káros anyagok eltávolítása is függ a keringési rendszertől. A FIR biztosítja az anyagcsere magas szintű működését, így növeli az energia és vitalitás szintet. Az energetizáló patronban lévő FIR vibráció megegyezik az emberi test frekvenciájával és képes behatolni a sejtekbe és újraaktiválja, erősíti a kis-keringési rendszert. Szabályozza a véráramlást és a vért a véredényekben, erekben, amelyek blokkolva voltak a vérrögök miatt, és ugyanakkor újraaktiválja az életenergiát a testben. A FIR hullámok másik előnye, haszna, hogy emelik a szervezet ellenálló képességét, az immunrendszer hatékonyságát a járványokkal szemben. Emellett segít kivédeni az öregedés hatásait, lassítja az öregedés előrehaladását, növeli az ellenálló képességet a betegségekkel szemben, mert ezek az hullámok alapvető forrásai, fenntartói az életnek a Földön. Minden élő organizmus felhasználja, részesül ebből. 

Az energetizáló egység kedvező véleményezést kapott a Lodz-i Katonai Orvosi Akadémia Biokémiai Tanszékének tudósaitól is.

Az ORGON Biotér Harmonizátor Készülék

Amennyiben harmonikus az életünk, tehát egész belső világunkban rend uralkodik, a külső és belső egyensúly fenntartásához elegendő energia termelődik szervezetünkben. Ilyenkor jól érezzük magunkat. A belső rend több okból megbomolhat. Ilyenek lelki teher, fizikai túlterhelés, fertőző betegség, helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, szenvedélybetegségek bármely formája, valamint krónikus, degeneratív elváltozás, stb. Ekkor a szervezet egyensúlyi állapota egyre több helyen borul fel és a helyreállításra törekvő szervezetnek egyre több energiára van szüksége. A tudomány számtalan módon igyekszik a szervezet belső rendjét helyreállítani és ezek közül a természeti erők felhasználása tűnik a leghatékonyabbnak.

Sok tudós szerint az élet egyik motivációja földi formában, a szilícium jelenléte. Ismert, hogy a szilícium kristályok (hegyikristályok) programozhatóak. Magában az ORGON rendszerben, programozott kristályok vannak. Az ORGON rendszer, a kristályterápia egyik alapja. Hatékonysága kortól, állapottól, nemtől független. Mindenki használhatja bármely élethelyzetben történő közérzetjavítás céljából.

Rezgések, sugárzások, és információk óriási skálája jeleníti meg minden élet alapjelenségeit. E mellett minden sugároz, még az állítólagosan élettelen anyag is sugárzást vesz fel, vagy ad le. Ennek az univerzális módnak a befolyása által, minden egyes élő és élettelen, egymással szoros kapcsolatban van. Mindezek mellett, körülöttünk a tér is e sugárzásokkal van telítve, melyek a bioenergetikai potencia valódi óceánját képezik. Az életenergia e tengerében gyarapodik minden egyes élet, ha sértetlen antennákkal fogadhatja azt. Ezzel az egyetemes látásmóddal szemben, a mai biológiai látásmód kizárólag a biokémiai folyamatoknak tulajdonítja az élet és egészség fenntartását szervezetünkben. Az energo-informatikai megközelítés még kevésbé ismert és elfogadott. Ennek az atmoszférában állandóan meglevő életenergiának azonban nincs köze semmilyen kémiai szubsztrátumhoz, sem az életfontosságú levegőben lévő oxigénhez, inkább elektronikus és biofotonikus hatású tulajdonságai vannak.

A mindenütt jelenlevő sugárzáshatások és életenergia jelenségeinek kutatására már évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt is sor került. E kutatások úttörői voltak Georg Lakhavsky, Wilhelm Reich és Arno Herbert. Amit ők akkor részben még félig intuitíven értek el az alapjelenségek megismerésében, azt hála az érzékeny műszereknek, méréstechnikai lehetőségeknek és a modern biotechnikának, már igazolni lehet. Ehhez az utóbbi években minden tudományos kritériumnak megfelelő vizsgálatokat végeztek egyetemeken és más kutatóintézetekben.

Egy ilyen terápiánál nem ritkán a szervezet helyes reakciójaként, salakanyagok és bomlástermékek fokozottabb kibocsátókészsége mutatkozik. Ezt az eredményesség érdekében elő kell segíteni, ORGON víz megfelelő mennyiségű fogyasztásával. Javallott mennyiség 1-2 liter/ nap.

https://www.orgon.hu/hu/orgon-energia   

https://vitamind.hu/vitamindok/orgonit-es-orgon-harmonizalo/ 

A Grander-vízélénkítés:

A víz kezdettől fogva "különleges képességekkel és tulajdonságokkal" bír, amelyek csak akkor tudnak kifejlődni, ha természetesen egészséges marad, nem érik káros környezeti hatások. A víz állapota alapvetően befolyásolja a közérzetet és a teljes ökoszisztéma fenntartását.

A Grander® Technológia az információ átadásának technológiája. A vízhez nem adunk hozzá semmit, és nem is veszünk el belőle semmit. Ami a különleges az eljárásban, hogy az ezen kezelés által élénkített víz olyan tulajdonságokra tesz szert, amelyekkel a természetben már csak kevés víz rendelkezik: rendkívül nagy ellenálló képessége lesz, amely megvédi a káros külső hatásoktól, fokozza az öntisztulási képességét.

A Johann Grander® által kifejlesztett technológiának köszönhetően az élénkített víz minden - emberre, állatra és növényre ható - alábbi pozitív tulajdonsága átruházható más vizekre.

- megnövelt oldó hatás

- megváltozott mikrobiológiai viselkedés

- élénk hatású víz

- finomabb ízű és frissebb

- növeli a vízivási igényt

- jótékony hatású a bőrön

- a vele készített élelmiszerek tartósabbak és ízletesebbek

- kiemeli az ízeket a főzés és sütés során

- segíti a növények növekedését

https://www.vizelenkites.com/grander_vizelenkites/